އައިއޯޓީ އާލާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް

ސަރަހައްދުގެ ޗާޓު

© 2024 The Shadowserver Foundation

ޝެޑޯސަރވަރ ޑޭޝްބޯޑު ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޔޫކޭ އެފްސީޑީއޯ އިންނެވެ. އައިއޯޓީ އާލާތުގެ ފިންގަރޕްރިންޓިންގ ތަފާސްހިސާބުތައް އަދި ހަނީޕޮޓް ހަމަލާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތަކީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކަނެކްޓިންގ ޔޫރަޕް ފެސިލިޓީއިން (a href="https://www.variot.eu/">އީޔޫ ސީއީއެފް ވީއޭއާރއައިއޯޓީ މަޝްރޫއު) ނެވެ.

ޝެޑޯސަރވަރ ޑޭޝްބޯޑުގައި ބޭނުންކުރާ ޑާޓާ ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ވެސް އަހަރެމެން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި (އޭބީސީގެ ތަރުތީބުން) އެޕްނިކް ކޮމިއުނިޓީ ފީޑްސް، Bitsight، ސީއައިއެސްޕީއޭ، އިފް-އިޒް.ނެޓް، ކްރިޕްޓޯސް ލޮޖިކް، ސެކިއުރިޓީސްކޯރކާޑު، ޔޮކޮހާމާ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކާކުކަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެނަލިޓިކްސް އެއްކުރުމަށްޓަކައި ޝެޑޯސަރވަރ އިން ކުކީތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސައިޓް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް މިނެކިރައި، ސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ރަގަޅުކުރުމަށް އެހީއަކަށްވެއެވެ. ކުކީތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ޝެޑޯސަރވަރއިން ކުކީތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ބައްލަވާލައްވާށެވެ. މިގޮތަށް ތިބޭފުޅާގެ ޑިވައިސް ނުވަތަ އާލާތުގައި ކުކީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ތިބޭފުޅާގެ ހުއްދަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާނެއެވެ.