പൊതുവായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

ദൃശ്യവൽക്കരണം

Shadowserver Dashboard വികസനത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് UK FCDO ആണ്. IoT ഉപകരണ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും ഹണിപോട്ട് ആക്രമണ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും സഹ-ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കണക്റ്റിംഗ് യൂറോപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് (EU CEF VARIoT പ്രോജക്റ്റ്).

(അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ) APNIC Community Feeds, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Yokohama National University എന്നിവരും അജ്ഞാതമായി തുടരാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ Shadowserver Dashboard-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച എല്ലാ പങ്കാളികളെയും നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശകലനം സമാഹരിക്കാൻ Shadowserver കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച വിധം അളക്കാനും അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കുക്കികളെയും Shadowserver എങ്ങനെ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്.